Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018
imageimageimageimageimageimageimageimageimage
Σύνδεση

Σύνδεση

erga left gray
labs left gray
library left gray
museum left gray
mags left gray
coop left gray
geoforall left gray
 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
Geoportal
geoportal2
DIPIN 
geoheritage
Conf
diavgeia logo

Αρχείο άρθρων

EuroGeoSurveys

EuroGeoSurveys

Remote Support

Ammyy3


TeamViewer


Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η Διεύθυνση Κοιτασματολογίας έχει τα ακόλουθα αντικείμενα αρμοδιότητας σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό λειτουργίας του ΙΓΜΕ:
• Κοιτασματολογικές έρευνες και μελέτες συγκέντρωσης μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών, λατομικών υλικών και μαρμάρων για τον εντοπισμό, καταγραφή, ταξινόμηση καθώς και ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των εμφανίσεων και την αποτίμηση του κοιτασματολογικού δυναμικού.
• Ανάπτυξη βάσεων κοιτασματολογικών δεδομένων και σύνταξη σχετικών χαρτών.

Στα πλαίσια αυτά υλοποιεί αυτοδύναμα αλλά και συμβάλλει στην υλοποίηση όλων των απαιτούμενων εργασιών και μελετών για ολοκληρωμένες κοιτασματολογικές έρευνες που αναφέρονται στις παραπάνω ορυκτές πρώτες ύλες, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις του ΙΓΜΕ, τμήματα Πανεπιστημίων με σχετικά αντικείμενα και αντίστοιχα ερευνητικά ιδρύματα άλλων χωρών, ανάλογα με το είδος της μελέτης και την εξειδίκευση του φορέα.

Αντικείμενα

ΚΥΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Δ.Κ.

 1. Κοιτασματολογικές έρευνες και μελέτες συγκεντρώσεων μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών, λατομικών υλικών και μαρμάρων, με στόχο τον εντοπισμό, την καταγραφή, την ταξινόμηση, την ποιοτική-ποσοτική αξιολόγηση αυτών, καθώς επίσης και την αποτίμηση του κοιτασματολογικού δυναμικού των περιοχών ενδιαφέροντος, εντός των οποίων έχουν εντοπισθεί οι διάφορες κατηγορίες Ο.Π.Υ.
 2. Ανάπτυξη βάσεων κοιτασματολογικών δεδομένων και σύνταξη σχετικών χαρτών.
 3. Έλεγχος φυσικομηχανικών χαρακτηριστικών των Διακοσμητικών Πετρωμάτων και Δομικών Λίθων, από το εργαστήριο ΛΙΘΟΣ της Δ.Κ.

 

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

 1. Δημιουργία Εθνικής Βάσης Δεδομένων για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες (Ο.Π.Υ.).
 2. Συνθετικοί Εποπτικοί Χάρτες Ο.Π.Υ. σε κλίμακες 1:500.000 και 1:200.000.
 3. Ατλαντες Μαρμάρων, Διακοσμητικών Πετρωμάτων και Βιομηχανικών Ορυκτών.
 4. Ειδικές μελέτες για την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος.
 5. Προβολή αρχείων μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών με στόχο τη διατήρηση της γεωπολιτιστικής μας κληρονομιάς

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Εφαρμογή Συνδυαστικών Μεθόδων Έρευνας για τον εντοπισμό μεταλλικών και μη μεταλλικών Ο.Π.Υ.Μοντελοποίηση μεθόδων έρευνας ανά τύπο κοιτάσματος.

 

ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ

Περιλαμβάνονται ερευνητικές εργασίες σε στρατηγικό και συστηματικό επίπεδο, για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση κοιτασμάτων Ο.Π.Υ. Από τα μέχρι σήμερα ερευνητικά αποτελέσματα αναμένεται ο εντοπισμός, σε διάφορες περιοχές της Χώρας, νέων κοιτασμάτων. και επαύξηση των αποθεμάτων ηδη γνωστών μεταλλοφόρων η μη συγκεντρώσεων Ο.Π.Υ. Τα πιο σημαντικά ερευνητικά αντικείμενα αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:

-Επιθερμικός χρυσός.

-Χαλκούχα Μεταλλεύματα Πορφυρικού τύπου και τύπου Κύπρου.

-Βιομηχανικά ορυκτά όπως Καολίνης, Μπεντονίτης, κ.α., που συνδέονται με ζώνες υδροθερμικών εξαλλοιώσεων.
-Νέα Γενιά (για τον Ελληνικό Χώρο) βιομηχανικών ορυκτών, όπως ολιβίνης, γρανάτες, ζεόλιθοι κ.α.

-Εντοπισμός νέων μαρμαροφόρων περιοχών.

-Αδρανή Υλικά Ειδικών Χρήσεων (σκληρά αντιολισθηρά για τις ανάγκες της οδοποιίας και τις νέες σιδηροδρομικές γραμμές).

-Μελέτες εναλλακτικών δυνατοτήτων τροφοδοσίας μεγάλων, κυρίως, αστικών κέντρων, με αδρανή υλικά (π.χ. Ν. Αττικής).

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

Παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, για θέματα Ορυκτού Πλούτου, σε φορείς του Δημοσίου όπως: Υπουργεία, Περιφέρειες, Ο.Τ.Α. κ.ο.κ.

Σχεδιασμός-εκτέλεση μελετών με την εφαρμογή σύγχρονης μεθοδολογίας και τεχνογνωσίας, για λογαριασμό του Ιδιωτικού Τομέα, με αντικείμενο τον εντοπισμό και την αξιολόγηση συγκεντρώσεων Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ.), όπως π.χ. :

-Μάρμαρα

-Βιομηχανικά Ορυκτά

-Μεταλλεύματα

-Δομικοί Λίθοι

-Αδρανή Υλικά ειδικών και γενικών χρήσεων

 

Διεύθυνση Κοιτασματολογίας - Η πορεία της στο χρόνο

 

 

 

Διαύγεια - Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 • Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΜΗ
  Ημ/νια: 12/11/2018 13:30:58
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: ΨΤΒ5465ΥΛΩ-ΑΕ9
 • Θέμα: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ
  Ημ/νια: 12/11/2018 13:22:48
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: 6ΣΨΛ465ΥΛΩ-327
 • Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ Η/Υ
  Ημ/νια: 12/11/2018 13:19:19
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: 656Ψ465ΥΛΩ-ΠΞ9
 • Θέμα: ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΗΡ
  Ημ/νια: 12/11/2018 13:13:46
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: Ψ7ΩΒ465ΥΛΩ-37Ρ
 • Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ
  Ημ/νια: 12/11/2018 13:10:18
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: Ψ7ΨΝ465ΥΛΩ-5Β6
 • Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΤΕΜ. GOLD STANDARD 1000mg
  Ημ/νια: 12/11/2018 13:07:32
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: ΩΧ1Ι465ΥΛΩ-ΔΟ1
 • Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΠΩΜΑ
  Ημ/νια: 12/11/2018 13:05:18
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: 60ΓΥ465ΥΛΩ-Μ25
 • Θέμα: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤ/ΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
  Ημ/νια: 12/11/2018 13:02:37
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: Ω9ΡΑ465ΥΛΩ-307
 • Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΥΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ
  Ημ/νια: 12/11/2018 12:59:41
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: 6ΡΦΓ465ΥΛΩ-8Σ7
 • Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ
  Ημ/νια: 12/11/2018 12:56:01
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: Ω75Φ465ΥΛΩ-Κ1Μ

Συμμετοχή σε Ευρωπαικά Προγράμματα

EGDI 300x112

onegeology 

m4eu

eurare

logo prosum pangeo

InGeoClouds90